/ 1 نظر / 3 بازدید
پوریا پاک روان

با درود بازهم کودک آزاری/این بار قلب دختری بیگناه را پاره پاره کرده است.روحش را آزرده است.جسمش را خون آلود کرده است وما همچنان در بی توجهی بسر می بریم