اتفاق جالبي بين من و بعضي ها! افتاده بود که امروز بالاخره اين راز سر به مهر !! براي من آشکارشد . ولي خيلي خوشم اومــــــــــــــد . آشناي من تو هم بخون......

/ 1 نظر / 3 بازدید