طنز تلخ

بچه ها شوخي شوخي به قورباغه ها سنگ پرت ميکردن.
قورباغه ها جدي جدي ميمردن...

/ 4 نظر / 6 بازدید
قورباغه

جدی جدی مردن؟

ahoo khanum

سلام عزيزم، خوبی خانمی؟! معذرت که مدتی پيشت نمی آمدم، راستشو بخوای پيش خودم هم بزور می رم! طفلی قورباغه ها :(

آوات

خيلی قشنگه ، عجب نکته ای

فرشاد

بازم گلی به گوشه جمال قورباغه ها ! که جدی جدی قربانی شوخی بچه ها شدن . . . . . . . بچه های اين نسل . . . نسل من . . . نسل تو . . . نسل ما . . . خود شون شوخی شوخی قربونی قورباغه صفت های ابوعطا خوانی ميشن که سنگ اندازی رو جدی جدی جايگزين عشق ورزی و شادی کودکانه کردن !! ............................... به هرحال قطعه قشنگی بود . . . ممنون !