اينو بخونين:

خــــــــاطره شادمـــــــــــاني هاي ديـــــــــــروز،
تــــــــــــــــــلخ تريـن غمـــــــــــــي است که امروز داريـــــــــــــــــــــــم...........


و اين:

اين که ميگويي مرا نميفهمي،
مديحي است که من استحقاق آن را ندارم
و توهيني است که تو سزاوارش نيستي.

****
بين دانشمند و شاعر مرغزاري سرسبز است.
پس اگر دانشمند از آن بگذرد حکيمي شود،
و اگر شاعـــــــــــر،پيامبــــــــــري........

****
کسي را که با او خنديده اي شايد از ياد ببري
اما آن کس را که با او گريسته اي،
هــــــــــــــــــــرگـــــــــــــــــــز..............................

****
آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد
و جفت گيري اين دو سر گرفت
من ديگر بار متولد شدم........

جبران خليل جبران

/ 1 نظر / 3 بازدید
اي كاش

سلام . چه نيك است اين جمله . خــــــــاطره شادمـــــــــــاني هاي ديـــــــــــروز، تــــــــــــــــــلخ تريـن غمـــــــــــــي است که امروز داريـــــــــــــــــــــــم.... كاش ميدونستم و ميتونستم خاطره هاي خوب گذشته را فراموش گنم .(: موفق باشي