مهري نشسته بر دل
بيرون نميتوان کرد ،
الاّ به روزگاران

/ 2 نظر / 6 بازدید
asreen

طولانی بودن اين روزگارانه که آدم رو خيلی اذيت می کنه! ولی بايد با خاطرات خوب سعی کرد آروم شد!

بچه مثبت +++++

...سعی کردم با چشم دل ببينم و بخوانم !! دست حق يارت