مگه ميشه ؟

مگه ميشه ؟توي اين دنياي واقعي واقعي واقعي مگه جائي هم براي آرزو باقي ميمونه؟ميون اين همه ؛حقيقت ؛ چي به سر روياهامون مياد ؟ خاطرات گذشته كجا ميرن ؟مگه ميشه از روز هاي دور بريد ؟دارم كتاب ؛صد سال تنهائي ؛ رو ميخونم.

/ 0 نظر / 4 بازدید